منطقه جدید قشم شركت نفت فلات قاره ايرانجزیره قشم که بزرگترین جزیره خلیج فارس است برای توسعه میدان هنگام انتخاب و ایجاد تأسیسات برای تولید80 هزار بشکه نفت آغاز شد.
با توسعه میادین منطقه هرمز توسعه کامل منطقه عملیاتی قشم صورت خواهد گرفت. برنامه توسعه میدان هنگام برای تولید 16 هزار بشکه نفت در روز در فاز اول که قابل توسعه تا 40 هزار بشکه در روز برای فازهای بعدی می باشد.