مديريت هاشركت نفت فلات قاره ايران


مدیر امور تولید


 

محمدحسين دانشفر

تلفن: ۲-۲۲۶۶۴۳۹۱

نمابر:  ۲۲۶۶۴۳۸۲

پست الکترونیک : mhdaneshfar@iooc.co.ir

 

سرفصل فعالیتها :

 

اين مديريت هدايت امور توليد نفت و گاز از ميادين مختلف، انتقال، فرآورش، ذخيره سازي و صادرات را به عهده دارد.

اهم اين فعاليتها كه به منظور نگهداري و استفاده مطلوب از تأسيسات در سكوهاي دريايي، خطوط لوله زير دريا، تأسيسات خشكي، مخازن، اسكله هاي صدور نفت، يدك كشهاي ملكي و استيجاري و... صورت مي گيرد به شرح زير است:

برنامه ريزي و هماهنگي عمليات توليد شامل جمع آوري گزارشات روزانه، ماهيانه و ساليانه توليد و تزريق و فعاليت هاي مربوطه در كليه مناطق عملياتي و تهيه گزارش هاي مربوطه.

برنامه ريزي و هماهنگي صادرات و واردات فرآورده اي هيدروكربني شامل انجام هماهنگي هاي لازم با امور بين الملل درخصوص بررسي تحقق و يا عدم تحقق پيش بيني توليد نفت خام قابل صدور در هر ماه ميلادي.

برنامه ريزي و هماهنگي تعميرات شامل جمع آوري درخواست ها، گزارشات تفصيلي و نقطه نظرات فني و تخصصي از مناطق عملياتي و بررسي آن ها در راستاي اجراي پروژه هاي تعميراتي و عمراني، طراحي، تامين و نصب وراه اندازي سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق مرتبط با آن.

سرپرستي گروه هاي غواصي جهت بازديدهاي زيردريائي خطوط لوله انتقال نفت از سكوهاي بهره برداري به مناطق و همچنين ديگر سازه هاي دريايي.

حفاظت فني شامل كنترل خوردگي فلزات و نظارت بر پروژه هاي رنگ آميزي و حفاظت كاتديك در تاسيسات، ارزيابي، تأمين و كنترل روزانه كيفيت و مصرف مواد شيميايي مورد مصرف در امور توليد.

عمليات دريايي شامل ايجاد هماهنگي در انجام عمليات باز و بستن تانكرهاي ورودي به ترمينال هاي صادرات، ايجاد هماهنگي بين جزاير عملياتی در تخصيص انواع شناورها، اجاره انواع شناورهاي خدماتي، تداركاتي و يدك كش و بارجهاي مورد نياز شركت و برنامه ريزي و هماهنگي تقسيم كشتي ها و تردد بين مناطق.

راه اندازي تاسيسات شامل تشكيل كارگروه هاي راه اندازي و تحويل و تحول براي طرح هاي بيع متقابل پروژه هاي نوسازي ميادين نفت و گاز فلات قاره و هماهنگي در جهت رفع پانچ هاي مطرح شده در كليه طرح ها و پروژه هاي در حال انجام و هماهنگي با مجريان طرح ها و مسئولين در ارتباط با مسائل راه اندازي طرح ها و پروژه ها و پيگيري رفع موانع.