مديريت هاشركت نفت فلات قاره ايران


 

مدیریت عامل

 


مهندس حمید بورد

 

تلفن : 22664393

نمابر: 22664401 

پست الکترونیک :hbovard@iooc.co.ir