مديريت هاشركت نفت فلات قاره ايران


اعضاء هیئت مدیره

 

 

زریر گودرزی

رئیس هیئت مدیره


مهندس حمید بورد

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره


 

 

   

سایراعضاء هیئت مدیره

 

فاقد عکس

کریم زمانی

عبدالحمید اسفندیارپور

علیرضا مشهدی عزیزی

امیرعباس سلطانی

 


رضا بیاضیمحمدحسین دانشفر