مديريت هاشركت نفت فلات قاره ايران


اعضاء هیئت مدیره

 

 

زریر گودرزی

رئیس هیئت مدیره


 حمید بورد

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره


 

 

   

سایراعضاء هیئت مدیره

 


عبدالحمید
اسفندیارپور

علیرضا
عزیزی

امیرعباس
سلطانی

 


رضا
بیاضی
محمدحسین
دانشفر