مديريت هاشركت نفت فلات قاره ايران


مدیریت امور فنیتلفن: ۲۲۶۶۴۲۲۵- ۲۲۶۶۴۳۸۹

نمابر: ۲۲۶۶۴۳۸۳

پست الکترونیک

 

 

سرفصل فعالیتها :

مديريت امور فني انجام فعاليت هاي زمين شناسي، پتروفيزيك، حفاري، مهندسي مخازن و مسئوليت مطالعه مستمر مخازن و تهيه     Master Development Plan((MDP ، مهندسي بهره برداري، اجرا و نيز نظارت بر كار پيمانكاران و مشاوران، حفاري و خدمات جنبي، برنامه ريزي ها و مطالعات مربوطه در ميادين مختلف را به عهده دارد.

اهم فعاليت هاي اين مديريت به شرح زير است:

برنامه ريزي، سازماندهي، سرپرستي، هدايت و كنترل برنامه ها و فعاليت هاي حفاري، چاه هاي توصيفي، توسعه اي و تعميراتي در جهت نيل به اهداف تعيين شده به ویژه میزان بهره برداری و تولید در اين حوزه.

برنامه ريزي و پيش بيني ميزان احتياجات، انجام مناقصات مختلف جهت تامين كالاهاي مورد نياز در حوزه حفاري و ترميم چاه ها.

نظارت بر تنظيم قراردادهاي پيمانكاران، تهيه و تنظيم بودجه سالانه و اجراي قراردادهاي مربوطه در حوزه حفاري و ترميم چاه ها.

هماهنگي، برنامه ريزي، تدارك و هدايت گروه هاي عمليات در كنترل هرگونه فوران احتمالی چاه ها.

مطالعات در زمينه شناخت و توصيف پديده هاي زمين ساختي حوزه خليج فارس و درياي عمان و به كارگيري آن در امر توليد منابع هيدروكربوري.

تهيه گزارش پيش بيني، كنترل و هدايت چاه هاي در حال حفاري (عمودي، انحرافي، افقي) در ميادين توليدي از كف دريا تا عمق نهایي.

خدمات اخذ مغزه (نمونه كامل سنگ) و آناليز آن جهت تعيين خواص سنگ مخزن و نمودارگيري از گل حفاري (ضمن حفاري چاه هاي توصيفي).

بهينه سازي كمي و كيفي فعاليتها در بخش عمليات نمودارگيري و مطالعات پتروفيزيك در جهت افزايش و نگهداشت توليد مخازن هيدروكربني در ميادين مشترك و غير مشترك.

اخذ كليه نمودارهاي مورد نياز امور فني در چاههاي باز و لوله جداري / آستري در مناطق عملياتي.

بررسي داده هاي به دست آمده از عمليات نمودارگيري در مناطق عملياتي توسط نرم افزارهاي ارزيابي پتروفيزيكي، اعمال تصحيحات مورد نياز محيطي، تعبير و تفسير نهايي، استخراج پارامترهاي اساسي و كليدي پتروفيزيكي و مدلسازي مخزن.