مديريت هاشركت نفت فلات قاره ايران


مدیر طرح های اکتشافی


سید منصور غیبی حیات

تلفن : 22664378

نمابر : 22664243

mghaybihayat@iooc.co.ir :پست الکترونیک

 

سرفصل فعالیتها :

مديريت طرح هاي اكتشافي، اكتشاف ميادين نفت خام و گاز طبيعي در محدوده خليج فارس و درياي عمان با استفاده از لرزه نگاري و حفاري توصيفي و آمار و اطلاعات فني را به عهده دارد.

اهم فعاليت هاي اين مديريت به شرح زير است:

تأمين احتياجات شركت در زمينه اطلاعات ژئوفيزيكي از طريق بررسي و تفحص كليه مناطق و ميادين اكتشافي و توسعه اي در قالب طرح ريزي و نظارت بر اجراي پروژه هاي ژئوفيزيك و تهيه نقشه هاي 4D,3D,2D,VSP (برداشت، پردازش و تعبير و تفسير اطلاعات لرزه نگاري) و تهيه نقشه هاي مخزني از ميادين و همچنين مطالعات سرشت نمايي مخزن و تغييرات سطوح سيالات با كمك اطلاعات لرزه اي.

انجام مطالعات ناحيه اي و ميداني،  بررسي طاقديس ها و ساختمان هاي زمين شناسي مناسب و داراي پتانسيل هيدروكربوري و ارزيابي و پيشنهاد آنها جهت حفاري، به منظور افزايش توليد نفت و توسعه ميادين نفتي و گازي.

انجام فعاليت هاي عملياتي و مهندسي حفاري چاه ها.

تهيه و تنظيم برنامه طرح ها و پروژه هاي اكتشافي ـ توصيفي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت، برنامه ريزي و نظارت بر اطلاعات مربوط به منابع، ثبت و نگهداري اطلاعات پروژه ها، نظارت بر پيشرفت پروژه ها، تهيه برنامه زمان بندي و تطابق آن با برنامه هاي كلان توليد، همكاري در تهيه بودجه پروژه ها و قراردادهاي منعقده با پيمانكاران و تهيه گزارشات ماهيانه و ساليانه.

گردآوري و طبقه بندي كليه نقشه ها و گزارشات تخصصي واحدهاي مرتبط از قبيل زمين شناسي، ژئوفيزيكي و حفاري، تدوين سيستم هاي كدگذاري اسناد، تهيه / طراحي و ترسيم نقشه هاي زمين شناسي و ژئوفيزيكي آرشيو مغزه ها و مقاطع نازك زمين شناسي، مقاطع چينه شناسي و سنگ شناسي.

تعريف و اجراي پروژه هاي مطالعاتي مختلف از جمله پروژه هاي مدل سازي حوضه هاي رسوبي شامل تعيين خواص، بلوغ و پتانسيل هيدروكربن زايي سنگ مادر، ارزيابي سنگ مخزن و سنگ پوشش و نهايتاً تخمين ريسك و شناسايي محتمل ترين مكان تجمع هيدروكربن.