مديريت هاشركت نفت فلات قاره ايرانمعاون مدیر عامل و مدیر مهندسی و ساختمان
عبدالحمید اسفندیار پور

تلفن: ۲۲۶۶۴۳۱۷

نمابر: ۲۲۶۶۴۳۸۸

پست الکترونیک : aesfandiarpour@iooc.co.ir

سرفصل فعالیتها :

 

مديريت مهندسي و ساختمان مسئوليت توسعه ميادين جديد و به روز سازي، بازسازي تأسيسات موجود و نوسازي و تأمين سيستم هاي پشتيباني سكوها و مناطق عملياتي را به عهده دارد.

اهم فعاليت هاي اين مديريت به شرح زير است:

مهندسی طراحی و اجرا: هماهنگي و هدايت پروژه ها و نظارت بر بررسی و تصحیح نقشه ها و عملیات طراحی در تمامی پروژه ها، انجام امور مربوط به نظارت بر پیشرفت کارهای اجرایی، تهيه و تنظيم صورت اجناس مورد نياز پروژه ها، انجام امور مربوط به تنظيم برنامه و كار كاركنان مجموعه در پروژه ها.

خدمات فنی و مهندسی: كنترل هزينه اجرائي بودجه كليه پروژه ها و مقادير عمليات اجرائي و كنترل و تطبيق پرداخت ها با عمليات انجام شده.

گردآوري اطلاعات مربوط به احداث طرح ها و پروژه هاي ساختماني و راه سازي و باند فرودگاه و هدایت عملياتي پروژه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي، آموزش، پژوهش و استاندارد، خدمات طراحي و مشاوره و نظارت در رشته هاي مختلف.

تهيه برآورد مقدماتي و بودجه اي پروژه و تأیيد برآورد نهائي و هزينه عمليات اجرايي، تأیيد ريزمتره و مقادير و ميزان مصالح مصرفي، تجزیه و تحليل و ارائه هزينه هاي اجرايي براي تعيين برنده و هماهنگي با وزارت نفت براي برگزاري مناقصات، بررسي و كنترل و نظارت بر صورت وضعيت ها و حق الزحمه خدمات مشاوره و مهندسين مشاور با توجه به عمليات اجرايي، رسيدگي به اختلاف و دعاوي پيمانكاران در رابطه با مقادير و آناليز.

کنترل طرح ها: مطالعه شرح كار پروژه ها و برنامه ريزي جهت كنترل آن ها و تهيه گزارش پيشرفت پروژه.

هدايت، رهبري و اجراي طرح های توسعه در مناطق عملیاتی و جوابگویي پيشرفت طرح.