مديريت هاشركت نفت فلات قاره ايران


مدیر منابع انسانی


مهرشاد جانباز خوي


تلفن: ۲۲۶۶۴۲۱۵-۲۲۶۶۴۳۸۰

نمابر: ۲۲۶۶۴۳۰۲

پست الکترونیک : mjanbazkhoy@iooc.co.ir

 

سرفصل فعالیتها :

مديريت منابع انساني مسئوليت گزینش، جذب، پرورش و نگهداشت نیروی انسانی، افزایش سطح انگیزه کارکنان و تأمین نیازهای آنان را به عهده دارد.

اهم فعاليت هاي اين مديريت به شرح زير است:

تأمین نیروی انسانی مورد نیاز.

پرورش و توسعه توانائی ها و انگیزه های نیروی انسانی.

حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شایسته از طریق برقراری نظام پرداخت متناسب، متعادل و انگیزه ای.

جلب رضایت کارکنان و ایجاد هم سویی لازم بین اهداف فردی و سازمانی از طریق توجه به نیازهای سطوح بالای انسان و بهبود زندگی شغلی.

واحدهای زیرمجموعه این مديريت عبارتند از:

1-  واحد امور كاركنان

2-  واحد تأمین نيروي انساني

3-  واحد برنامه ريزي نيروي انساني

4-  واحد آموزش

5-  واحد روابط كار و مددكاري اجتماعي

6-  واحد خدمات درماني و پزشك مشاور

7-  واحد خدمات اداري و اجتماعي

8 - واحد امور ورزش