مديريت هاشركت نفت فلات قاره ايران


مدیر امور مالی


علیرضا عزیزی

تلفن: ۲۲۶۶۴۲۰۷

نمابر: ۲۲۶۶۴۲۲۴

پست الکترونیک : aazizi@iooc.co.ir

سرفصل فعالیتها :

مديريت امور مالي نظارت بر حسن اجراي مقررات مالي، حصول اطمينان از توازن و تعادل بودجه هاي ارزي و ريالي، برنامه ريزي، ساماندهي و كنترل فعاليت هاي مالي و همچنين سرپرستي واحدهايي چون بودجه و كنترل هزينه ها، حسابداري سفارشات و قراردادها، حسابداري (مالي، صنعتي و عمومي)، خزانه داري، سندرسي و بررسي هاي اقتصادي را به عهده دارد.

 

اهم فعاليت هاي اين مديريت به شرح زير است:

انجام اقدامات لازم در تهيه بودجه ارزي ـ ريالي مورد نياز شركت و تقسيم بودجه مصوب با توجه به اهداف شركت و نياز واحدها، كنترل هزينه هاي جاري، تهيه صورت هاي مالي شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، گردش وجوه نقد و...

نظارت برروند پيشرفت مالي طرح ها وپروژه هاي سرمايه اي وايجاد تسهيلات در جهت جذب صحيح و به موقع منابع و اعتبارات با توجه به پيشرفت فيزيكي طرح ها و پروژه ها.

جذب منابع از طرق مختلف، انتشار اوراق مشاركت ارزي و ريالي، اخذ تسهيلات بانكي و...

بيمه تأسيسات، دارايي هاي منقول و پروژه هاي شركت.

حسابداري انبارها: ثبت مالي خريدهاي صورت گرفته از مبدأ خريد تا مقصد و همچنين ثبت مالي مصرف كالا و كنترل مالي نگهداري موجودي كالا در مناطق.

حسابداري اموال: صورت برداري / بازبيني و از رده خارج نمودن كالاي مستعمل و فرسوده و كنترل موجودي اموال از طريق سيستم مكانيزه اموال.

حسابداري حقوق و دستمزد: محاسبه حقوق و مزاياي كاركنان شاغل در تهران و مناطق عملياتي.

سندرسي: بررسي و كنترل نهائي سند پرداخت، انجام كنترل هاي لازم روي سند از نظر رعايت كامل مقررات مجري در وزارت نفت و قوانين و دستورالعمل هاي جاري كشور كه با پرداخت اسناد مرتبط مي باشد و اقدام جهت پرداخت نهائي پس از كنترل.

انجام وظايف مربوط به حسابداري سفارشات و حسابداري قراردادها، حصول اطمينان از اجراي صحيح كليه مقررات اداري و مالي در مورد سفارشات و قراردادهاي منعقده با پيمانكاران و تأمين كنندگان کالا.

اظهار نظر در مورد مفاد قراردادها (قبل از انعقاد قرارداد)، مطالعه مفاد قراردادهاي منعقده و تطبيق آن با قوانين و مقررات جاري، كنترل و بررسي صورت وضعيت پيمانكاران و تأييد آن ها جهت پرداخت، ثبت و نگهداري دفاتر كل پيمانكاران.