مديريت هاشركت نفت فلات قاره ايران


مدیر برنامه ریزی


رضا بياضي جديدي

تلفن: ۲۲۶۶۴۳۹۶

نمابر: ۲۲۶۶۴۳۹۸

پست الکترونیکی :rbayazi@iooc.co.ir

 

سرفصل فعالیتها :

سرفصل وظايف مديريت برنامه ريزي شركت نفت فلات قاره ايران عبارتند از :


1. تلفیق تمام برنامه های تولیدی و عملیاتی شرکت.
2. بروزرساني برنامه چشم انداز و برنامه های توسعه.
3. بروز رساني برنامه زمان بندي افزايش ذخاير.
4. سرمايه گذاري و توسعه ميادين مشترك و ميادين گازي.
5. تدوين و ابلاغ رسمي و كنترل و نظارت بر تحقق برنامه ها.
6. ارزيابي اقتصادي و تظارت بر حسن عملكردها و هزينه هاي طرحها.
7. برنامه ريزي جهت تامين و استفاده بهينه از منابع مالي متنوع.
8. اخذ بموقع مجوزها و اعتبارات، تخصیص اعتبارات به پروژه ها و طرحها.
9. مدیریت مصرف بهینه انرژی در بخش صنعت، ساختمان و حمل و نقل شرکت.
10. مدیریت بانکهای اطلاعاتی و سیستم های کنترل پروژه شرکت.