مديريت هاشركت نفت فلات قاره ايران


مدیر طرح توسعه میادین مرزی و مشترک

احمدرضا راستي

تلفن: ۲۲۶۶۴۳۱۵

نمابر: ۲۲۶۶۴۱۶۹

پست الکترونیک : arasti@iooc.co.ir

 

اهم فعاليت هاي مدیریت طرح توسعه ميادين مرزي و مشترك به شرح زير است:

 • تدوين سياست ها و استراتژي هاي لازم جهت طرح ها و برنامه هاي توسعه ميادين مشترك، اخذ تصويب نامه ها، انجام پيگيري هاي اجراي برنامه ها و نظارت بر حسن انجام آن.
 • برنامه ريزي جهت اكتشاف، توسعه و توليد از ميادين مشترك بر اساس برنامه هاي كلان و مصوب.
 • توسعه تعاملات با كشورهاي همسايه خليج فارس در راستاي مشاركت به جاي رقابت در توسعه و توليد از ميادين مشترك (Unitization).
 • تدوين دستورالعمل هاي خاص مورد نياز و اخذ مجوزهاي لازم جهت توسعه تعاملات مثبت با كشورهاي همسايه خليج فارس و اخذ مجوزهاي خاص جهت تسريع در توسعه و توليد از ميادين مشترك.
 • انجام تعاملات مثبت و منظم با اثربخشي و كارآيي بالا با سازمان هاي ذيربط در سطح شركت ملي نفت ايران، وزارت نفت و ساير نهادها و ارگان هاي دولتي و بعضاً خارج از كشور.
 • مديريت انجام امور ويژه بر روي موضوعات و مسائل مرزي خصوصاً تحديد حدود، حق و حقوق ملي و استفاده از آن در راستاي تحقق حداكثر منافع ملي.
 • تهيه و تدوين پيشنهادهاي مناسب در خصوص چگونگي بهره برداري و توسعه از ميادين مشترك.
 • تلاش در جهت ايجاد و مديريت مشترك مخازن با تشكيل گروه هاي فني مشترك (JTC) از طرفين.
 • نظارت عالي بر تهيه و تدوين طرح جامع ميادين نفتي و گازي (mdp) مشترك در خليج فارس جهت مديريت مخازن نفت و گاز از طريق انجام مطالعات و ارزيابي هاي فني.
 • هماهنگي و اعمال مديريت براي يكپارچه سازي فعاليت هاي حرف هاي و تخصصي بخصوص در زمينه مطالعات فني و اقتصادي با حوزه هاي ذيربط در نفت و امور سرمايه گذاري و توسعه در ارتباط با تأمين مالي طرحها از طريق جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي.
 • ساماندهي، تجميع و تمركز فعاليت هاي مرتبط با راهكارهاي تأمين منابع مالي و جذب سرمايه گذاري براي طرح هاي نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك در خليج فارس.
 • شناسايي و تحليل فرصتهاي سرمايه گذاري، امكان مشاركت و تأمين مالي براي طرح ها و امكان مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي.
 • حصول اطمينان از حفظ منافع و مصالح ملي و شركت در فرآيند شناسايي سرمايه گذاري و تأمين كنندگان منابع مالي و نقدينگي ـ مذاكره با آنان تا عقد قرارداد و ايفاي تعهدات اشخاص حقيقي و حقوقي.
 • بررسي و شناسايي و به كار گيري روش هاي بهبود تأمين منابع مالي و جذب سرمايه.
 • سازماندهي فعاليت ها و امور مربوط به تأمين و جذب سرمايه در چهارچوب سياست هاي شركت ملي نفت ايران.
 • انجام فعاليت هاي مربوط به بررسي هاي فني، اقتصادي، مالي، قراردادي در ارتباط با تأمين ملي در راستاي تحقق اهداف شركت.