ليست مناقصات شركت


عنوان مناقصه :
 شماره مناقصهتاريخ اتمامعنوان مناقصه
مشاهدهFLS-96401981397/03/09گریتینگ
مشاهدهFLS-9530159/mm1397/03/05دستگاه تصفيه فيزيكي روغن تحت خلاء
مشاهده97/011/م ا1397/03/02تامين خودروهاي ستاد تهران
مشاهده97/013/ات1397/03/02خدمات اتاقداري، راهبري، نگهداشت و تامين تجهيزات و لوازم اماكن مسكوني، ادارات، اماكن فرهنگي و ورزشي در منطقه بهرگان
1