ليست مناقصات شركت


عنوان مناقصه :
 شماره مناقصهتاريخ اتمامعنوان مناقصه
مشاهده96/134/اف1397/01/20ارائه خدمات نمودارگيري Wire Line چاه‌هاي نفت و گاز (Open Hole) در خشكي/دريا در منطقه بهرگان در خليج فارس
مشاهده96/133/اف1397/01/20ارائه خدمات نمودارگيري Wire Line چاه‌هاي نفت و گاز (Cased Hole) در خشكي/دريا در منطقه بهرگان در خليج فارس
مشاهده96/132/اف1397/01/20ارائه خدمات نمودارگيري Wire Line چاه‌هاي نفت و گاز (Open Hole) در خشكي/دريا در منطقه خارگ در خليج فارس
مشاهده96/131/اف1397/01/20ارائه خدمات نمودارگيري Wire Line چاه‌هاي نفت و گاز (Cased Hole) در خشكي/دريا در منطقه خارگ در خليج فارس
1