>>بازگشت

پژوهش و فناوریشركت نفت فلات قاره ايران

مراحل تصويب پروژه هاي پژوهشي در شركت نفت فلات قاره ايران
شركت نفت فلات قاره ايران بر اساس مأموریت خود مبنی بر اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز خلیج فارس و دریای عمان و به منظور تحقق راهبردهای کاهش ریسک و هزینه اکتشاف، تولید صیانتی، حداکثرسازی ضریب ازدیاد برداشت از مخازن، سهولت عملیات و افزایش تولید، کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش ارزش افزوده با خلق نوآوری و به کارگیری فناوری های نو و تجربه های موفق جهانی و در راستای ارتقاء سطح فناوری ها و دانش فنی خود از پروپوزال ارائه شده از سوي سازمان ها، مراكز تحقيقاتي، دانشگاه ها و شركت هاي دانش بنيان به عنوان مجري طرح ها استقبال مي نمايد. در اين راستا لازم است سازمان متقاضي پيشنهاد فني و مالي خود را در خصوص پروژه هاي ارائه شده در بخش «پروژه هاي آتي و پيشنهادي» و يا هر طرح ديگري كه سبب ارتقاي اهداف مذكور گردد به امور پژوهش و فناوري ارسال نمايد.
مراحل تصويب و اجراي پروژه هاي پژوهشي
1- مكاتبات با مناطق عملياتي و روساي محترم ستادي.
2- دريافت عناوين براساس مدارك ارسالي.
3- طرح در كميته تخصصي به منظور بررسي و تهيه RFP براساس شرح كار مورد تاييد و برآورد مالي طرح.
4- تكميل پرسشنامه پيشنهادي مصوب و ارسال به اين امور بمنظور بررسي اجرايي و ارزيابي داوران.
5- بررسي نقطه نظرات داوران در كميته تخصصي و ارجاع به شوراي پژوهش به منظور تصميم گيري.
6 – تشكيل شوراي پژوهش و طرح نيازهاي پژوهشي و ارائه نتايج داوري بمنظور مصوب نمودن پروژه ها و اعلام برگزيدگان دستگاه هاي اجرايي پروژه طي صورتجلسه مكتوب.
7- ارسال مصوبات شورا به مديريت پژوهش و فناوري در خصوص تخصيص رديف اعتبارات بودجه و چگونگي گشايش اعتبارات مذكور .
8- بررسي و نقد در كميته شوراي سياستگذاري شركت ملي و تخصيص رديف اعتبارات از محل 1% بودجه سرمايه اي به استناد بند د ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه.
9- ابلاغ پروژه هاي مصوب طبق ابلاغيه هاي اعلامي و ارسال گزارشات به شوراي عالي علوم و تحقيقات (عتف) بمنظور ثبت و نظارت عاليه در روند اجرايي.
10- برگزاري تشريفات قرارداد و احصاء اعتبارات واگذار شده و مترتب به منظور تسهيل در فرآيند مالي پروژه و دريافت تضامين معتبر منطبق با مصوبات هيئت وزيران در چارچوب ابلاغيه هاي شركت ملي نفت ايران و با عنايت به مستندات و مصوبات لازم الجراء كه به تاييد مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران رسيده و در چارچوب پيمان هاي پژوهشي طبق فرمت تاييد شده باشد.
11- اعلام رسمي تاريخ شروع پيمان و معرفي نمايندگان كارفرما و پيمانكار بمنظور استفاده بهينه از چگونگي درصد پيشرفت پروژه و برگزاري جلسات ماهيانه در خصوص ارسال گزارشات مربوطه و اعلام چالش و تنگناهاي موجود در صورت لزوم .
12- ارسال گزارشات سه ماهه به مديريت پژوهش و فناوري.
13- دريافت گزارشات مربوطه طبق شرح كار درخواستي و ارائه گزارش نهايي با توجه به تاييدات نماينده كار. شايان ذكر است كليه پرداخت ها و ارسال گزارشات فني مي بايست پس از تاييد فني و مالي از طرف اين امور جهت انجام ساير تشريفات مرتبط به واحدها و ادارت مختلف منعكس گردد.
14- برگزاري سمينار در اتمام پروژه مذكور و ارائه دستاوردها و ارائه بازده اي اثربخش در صنعت.
15- ارائه پوستر، گزارشات صحافي شده، مقالات ارائه شده در خصوص طرح و لوح فشرده حاوي اسناد و مدارك حاصل از انجام پروژه به منظور فرايند پايش پروژه و همچنين اعلام دوره تضمين پروژه طي يك نامه رسمي
فرم هاي مرتبط
پروپوزال پژوهشي