>>بازگشت

پژوهش و فناوریشركت نفت فلات قاره ايران

پروژه هاي جاري در امور پژوهش و فناوري شركت نفت فلات قاره ايران
رديف عنوان عنوان پروژه دستگاه اجرايي
1 فاز دوم تدوين طرح جامع و نقشه راه ايجاد جزيره سبز صنعتي سيری با هدف تهيه و تصويب سند تاسيس منطقه ويژه نفت و گاز موسسه مطالعات بين المللي انرژي
2 مدلسازي سه بعدي حوضه هاي رسوبي خليج فارس و درياي عمان (طرح مرواريد) ‌پژوهشگاه صنعت نفت ، شركت
3 مطالعه جامع مدلي و ارزيابي ميداني سناريوهاي ازدياد برداشت و بهينه سازي توليد در ميادين منطقه سيري با اولويت ميادين سيوند، دنا و اسفند پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز
4 غربالگري روش هاي ازدياد برداشت نفت در تمامي ميادين نفتي شركت نفت فلات قاره ايران مبتني بر تدوين روش هاي آزمايشگاهي و توسعه نرم افزار مربوطه پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز
5 مطالعه جامع تشكيل رسوبات معدني در چاههاي توليدي ميادين سيري ساخت و توليد نيمه صنعتي افزودني بازدارنده رسوب دانشگاه صنعت نفت با مشاركت بنيان نوين شيمي پارس
6 مطالعه جامع مدلي و ارزيابي سناريوهاي بهينه توليد و ازدياد برداشت در ميدان نفت سنگين بينالود با استفاده از فناوري هاي جديد توليد در بستر دريا و سبك سازي نفت خام و تزريق پليمر پارك علم و فناوري