>>بازگشت

پژوهش و فناوریشركت نفت فلات قاره ايران

پروژه هاي آتي/پيشنهادي در امور پژوهش و فناوري شركت نفت فلات قاره ايران
رديف عنوان پروژه
1 مطالعه جامع مدلي و ارزيابي سناريوهاي بهينه توليد و ازدياد برداشت در ميدان هنگام با محوریت تدوین و اجرای سبد طرح های پژوهشی مورد نیاز میدان.
2 طرح بومی سازی دانش فنیِ طراحی و ساخت پمپ برقی درون چاهی
3 شيرين سازي گاز همراه ميدان نفتي هنگام با هدف تحقق No Flaring
4 احداث پالايشگاه كوچك (Mini Refinery) در راستاي تامين نياز مناطق عملياتي و حومه به گازوئيل، نفت كوره، مازوت و ...
5 جايگزيني Bearing هاي كلاسيك در تجهيزات دوار با Bearing هاي مغناطيسي در راستاي كاهش هزينه هاي عملياتي
6 طرح بومي سازي و ساخت رشته تكميلي تك مقطع (Mono Bore)
7 طرح تبديل گازهاي مشعل به سوخت مايع با استفاده از فناوري Mini-GTL
8 مطالعه آزمايشگاهي، شبيه سازي و اجراي عمليات به كار گيري ژل هاي پليمري PPG جهت كنترل آبدهي چاه ها
9 مطالعات آزمايشگاهي تزريق گاز دي اكسيدكربن براي افزايش برداشت در ميدان نفتي درود
10 بررسي آزمايشگاهي و تئوريك روش تزريق آب هوشمند بمنظور ازدياد برداشت از مخازن نفتي كربناته ميادين سلمان و بلال
11 فاز اجرايي پروژه بازيافت لجن هاي نفتي انباشته شده در جزيره سيري