>>بازگشت

پژوهش و فناوریشركت نفت فلات قاره ايران

كاركنان پژوهش و فناوري
رستمي: رئيس پژوهش و فناوري شركت نفت فلات قاره ايران - شماره تماس: 22664361
قاجار: منشي واحد- شماره تماس: 22664361
حسيني: کارشناس بررسي هاي مالي (مسئول امور مالي قرار دادها و کنترل پروژه) - شماره تماس: 23943135
ميري: کارشناس ارشد مطالعات مهندسي نفت و خدمات فني چاه - شماره تماس: 23943142
دهقان: کارشناس ارشد مطالعات مخزن و علوم زمين – شماره تماس: 23943141
عباسي مزار: کارشناس ارشد محيط زيست - شماره تماس: 23943138
خوش چهره: کارشناس ارشد فرآيند- شماره تماس: 23943139
مرتضي زاده: کارشناس ارشد مطالعات مخازن و ازدياد برداشت- شماره تماس: 23943137
نوري: کارشناس ارشد فرآيند و بهره برداري- شماره تماس: 23943138
اسماعيل بيگي: کارشناس ارشد حفاري - شماره تماس: 88220598
رضايي: شماره تماس: 88220598
حامدي: شماره تماس: 88220598
نوپرست: شماره تماس: 88220598