>>بازگشت

پژوهش و فناوریشركت نفت فلات قاره ايران

ليست كتاب هاي منتشر شده در امور پژوهش و فناوري شركت نفت فلات قاره ايران
رديف عنوان مؤلف مترجم نوبت چاپ
1 آسفالتين در صنعت نفت رايا مطوريان
محمد رضا ملايري
  اول/1391
2 آسفالتين و واكس در ميادين نفتي و راهكارهاي اصلاحي رياض خراط   اول/1391
3 ژئوفيزيك ميداني جان ميلسون دكتر بهزاد نظري اول/1391
4 نشانگرهاي هيدروكربوري عبدالحميد معمار ضياء عبدالحميد معمار ضياء اول/1389
5 فرآورش ميداني نفت و گاز آچ. ك. ابدل-آل
محمد اگور
م.ا.فهيم
مهدي رمضانيان
عباس نادري فر
اول /1388
6 مهندسي مخازن گازي صادق قاسمي   اول/1388
7 نمودارگيري از چاه مرتضي دژم اول/1387  
8 هيدرات گازي- مفاهيم و تعاريف مهندس بهرام مختاري
مهندس مهدي كاظم پور
  اول/1386