>>بازگشت

پژوهش و فناوریشركت نفت فلات قاره ايران

ليست موضوعات پيشنهادي و تحت حمايت براي پروژه هاي مقطع كارشناسي ارشد
مخازن
1- بررسي و شناسایي علل وجود شن و ماسه در واحدهای بهره برداری درود یک و ابوذر و ارایه راهكار عملي جهت رفع معضل بوجود آمده
2- بهینه سازی تولید در مخازن نفتي منطقه خارگ با درصد آب بالا با استفاده از روش هاي هوش مصنوعي و نورو فازي
3- بررسي و مدلسازی تفاوت های استفاده از لوله های مغزی مشبک شده بجای عملیات مشبک کاری در چاه ها
4- مقايسه عملكرد پمپ هاي درون چاهي و فرازآوري مصنوعي در ميزان بهره دهي چاه هاي كم بازده در ميدان الوند
5- بهینه سازی دبي تزریق آب به چاه های میدان اسفند) ارائه allocation چاه های تزریقي و چاه های تولیدی در تمام میدان) با روش هاي هوشمند
6- بررسي تزریق پلیمر پس از میان شكن شدن آب تزریقي و تاثیر آن بر ضریب بازیافت در ميدان سيري
7- تنظيم پارامترهاي موثر در بهينه سازي اسيدكاري چاهها
8- تعیین گونه های سنگي بر اساس روش های متداول و همچنین استفاده از نمودارهای پیشرفته و مقایسه آن با نتایج مغزه
9- مطالعه تعیین پارامترهای پتروفیزیكي با استفاده از نمودار پالس نوترون
10-  تعیین نفوذ پذیری از تلفیق اطلاعات PLT و نمودارهایMDT ، داده های پتروفیزیكي و مغزه
11- کنترل آبدهی یکی از چاه های کم بهره میدان نوروز با استفاده از پليمر مناسب
12-  ارزيابي پديده آسيب سازند ناشي از عمليات تكميل چاه در يكي از ميادين منطقه عملياتي خارگ و ارائه راهكار بهينه عملياتي
13- بررسي و امكان سنجي كنترل آبدهي چاههاي افقي تكميل شده با Slotted Liner در ميدان اسفند
14- بررسي علل پديده Casing Collapse در برخي از چاه هاي ميدان اسفند و ارائه راهكار بهينه عملياتي
15- تخمين فشار موئينگي سنگ مخزن با استفاده از نمودارهاي پتروفيزيكي و مقايسه آن با اطلاعات مغزه
16- تعيين پارامترهاي مؤثر بر كيفيت LWD و ارزيابي مخازن كربناته و ماسه اي
17- تخمين و پيش بيني پروفايل كامل فشار منفذي سازندهاي زمين شناسي ميدان نصرت
18- مدل سازي و آناليز عدم قطعيت محاسبات نفت درجاي شيل هاي افقي گورپي در ميدان بهرگانسر
19- بررسي تعيين دقيق اشباع شدگي آب و ارائه فرمول مناسب در مخازن كربناته low Resistivity و مقايسه با نتايج آناليز مغزه
20- بررسي امكان سنجي روش هاي مختلف EOR در ميدان الوند
21- بررسي پديده Water Coning در چاه هاي ميادين اسفند، نصرت ، سيوند و دنا و تعيين دبي بهينه توليد
22-  بررسی و مطالعهInfill Drilling در مخازن کربناته با ترآوایی کم و ناهمگنی زیاد و تاثیر آن بر ضریب بازیافت در میدان الوند
23-  بررسی تزریق پلیمر پس از میان شکن شدن آب تزریقی و تاثیر آن بر ضریب بازیافت
  پروژه هاي فرآيند
1- سبک سازی نفت سنگین و ته ماندهای مخازن ذخیره نفت خام به روش اولتراسونیک
2- مکانیسم عملکرد رینگ Merus و روش شارژ مجدد آن
3- بازیافت مواد هیدروکربوری (گازوییل) از پسماندهای حفاری
4- شبیه سازی Mini Refinery (پالایشگاه کوچک) در واحدهای بهره برداری جهت تامین گازوییل، نفتا، نفت کوره و ... مورد نیاز مناطق عملیاتی و حومه آنها
5- بررسي روش های جدید بازیافت نفت خام از لجن هاي مخازن سطح الارضي ذخيره نفت خام
  حوزه HSE
1- بررسي و ارائه راهكار جهت نگاهداري پسماندهاي حفاري و فرازآوري و دفع آن ها به منظور رعايت ملاحظات زيست محيطي در برخي مناطق عملياتي
2- بررسي و امكان سنجي استفاده از تجهيزات و روش هايي جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست دريايي در هنگام جريان دادن و زنده كردن چاه هاي توليدي در سكوهاي دريايي
3- بررسي روش هاي جديد لجن زدايي مخازن سطح الارضي ذخيره نفت خام