>>بازگشت

پژوهش و فناوریشركت نفت فلات قاره ايران

مراحل تصويب و انجام پروژه هاي دانشجويي در مقطع تحصيلات تكميلي
با عنايت به مصوبات هيئت مديره محترم شركت ملي نفت ايران مبني بر حمايت از پروژه هاي تحصيلات تكميلي و استفاده از آخرين فناوري ها، استفاده شايان از نيروهاي توانمند داخلي و به منظور ارتقاء روابط صنعت با دانشگاه، دانشجويان واجد شرايط مي توانند در هر يك از موضوعات ارائه شده در بخش «موضوعات پيشنهادي» و يا هر موضوع مرتبط كه سبب افزايش توليد، توليد صيانتي، جلوگيري از آلودگي محيط زيست و يا حذف مشكلات عملياتي در ميادين و مناطق عملياتي شركت نفت فلات قاره ايران گردد، پروپوزال خود را تكميل و از طريق پست الكترونيك ارسال نمايند.
پس از دريافت و بررسي پروپوزال و رزومه دانشجو ظرف مدت حداكثر يك ماه نتايج بررسي به آدرس فرستنده ارسال خواهد شد.
شرايط تصويب پروژه هاي دانشجويي
* شركت نفت فلات قاره ايران پروژه هاي تحصيلي كه در مقاطع تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) و در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تصويب شده است را مورد حمايت قرار مي دهد.
* موضوع پروژه یا طرح بایستی در اولويت مباحث پژوهشی شرکت مطرح گردد، در غیر اینصورت به مجری عودت داده خواهد شد.
* شركت نفت فلات قاره ايران اين حق را بر خود محفوظ مي دارد كه پروپوزال ارسال شده را بدون ابراز دلايل عدم پذيرش بطور يكجانبه و با ارسال جوابيه به مرجع رسمي مردود اعلام نمايد.
مراحل تصويب و انجام پروژه هاي دانشجويي
1- ارائه نامه تاييد و تصويب پروپوزال ترجيحاً از معاونت پژوهشي دانشگاه منتسب به سربرگ رسمي و ممهور و با ذكر مشخصات دانشجو، گرايش تحصيلي، و مقطع.
2- تهيه و تكميل پروپوزال با فرمت ارائه شده و ارسال آن به همراه رزومه دانشجو و استاد راهنما به آدرس ايميل iooc.rtdepartment@gmail.com و با عنوان «پروپوزال دانشجويي».
3- بررسي و ارزيابي داوري پروپوزال ارسال شده.
4- تشکیل کمیته تخصصی بررسی پیشنهاد پروژه و دفاع از پروپوزال در صورت اعلام نياز .
5- ارائه گزارشات اجراي پروژه هر سه ماه يكبار به مشاور صنعتي معرفي شده.
6- ارائه نسخه نهايي پروپزال با فرمت ارائه شده در بخش فرم هاي مربوطه.
فرم هاي مرتبط
پروپوزال دانشجويي
فرمت گزارش نهايي پايان نامه