واحد هاي ستاديشركت نفت فلات قاره ايران


رئیس امور حقوقی و پیمان ها


علیرضا علیخانی

تلفن: 22664406

نمابر: 22664405

پست الکترونیکی: a.alikhani@iooc.co.ir

 

اهم فعاليت هاي واحد امور حقوقی به شرح زير است:

  • مدیریت و پیگیری دعاوی و شكايات له یا علیه شرکت در مراجع قضائي، انتظامي، نظارتي و اداري.
  • مدیریت امور تحصیل اراضی شركت از طريق خرید املاک مورد نیاز و يا كميسيون مستندسازي اموال غيرمنقول رياست جمهوري.
  • ارائه مشورت حقوقی به واحدهای داخلی شرکت در خصوص قواني و مقررات مبتلابه و مرتبط با صنعت نفت.
  • معاضدت قضائي کارکنان در خصوص دعاوي و شكايات ناشي از انجام وظيفه آنان.
  • اظهار نظر حقوقی در خصوص پيشنويس اسناد مناقصات و نيز قراردادهای منعقده توسط شرکت.
  • عضویت در هیأت بدوی رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان و مسئولیت کمیسیون تشخیص اموال مفقودی و خسارت دیده.
  • عضويت و حضور در كميسيون ها و كميته هاي تخصصي مختلف از جمله كميسيون مناقصات.
  • حضور در فرآيند مذاكرات قراردادهاي داخلي و خارجي شركت جهت اطمينان از رعايت قوانين و مقررات.
  • پيگيري تصميمات مجمع عمومي شركت در اداره ثبت شركتها جهت درج در روزنامه رسمي كشور.