واحد هاي ستاديشركت نفت فلات قاره ايران


دفتر مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران در راستای تغییرات ایجاد شده در چارت این شرکت به منظور تدوين و استقرار طرح‌هاي ارتقاء كيفيت و بهبود بهره‌وري عملكرد دفاتر به عنوان یک اداره جدید ستادی تاسیس شده است.

رئیس دفتر مدير‌عامل: محمد فتحعلي‌‌‌زاده

واحدهای زیرمجموعه:

- مسئول امور منشی‌گری و ماشين‌نويسي
- مسئول امور دفاتر و هماهنگي
- متصدي دبیرخانه و پيگيري اسناد و مكاتبات
- مسئول اسناد و مكاتبات هيئت مديره

تلفن: 23943500
نمابر: 23382063

شرح وظایف:

- همكاري و هماهنگي با شوراي راهبردي مديران شركت.
- هماهنگي و تنظيم برگزاري جلسات، مأموريت‌ها، ملاقات‌ها و بازديدهاي داخلي و خارجي.
- ايجاد و بهبود سيستم پيگيري ارجاعات و تصميم‌گيري‌هاي به عمل آمده.
- تعامل سازنده و مناسب با مديران، روساي مناطق عملياتي و كليه همكاران و مراجعين.
- ارتباط و تعامل مناسب با دفاتر مديران عامل/ مديران و روساي شركت‌ها و سازمان‌هاي داخل و خارج از صنعت نفت.
- هماهنگي با حوزه مديريت منابع انساني در راستاي نظارت بر حسن انجام كار دفاتر ستادي جهت تأمين يا رفع كمبودهاي كمي و كيفي دفاتر.
- پيگيري دريافت گزارش‌هاي عملكرد ماهيانه از مديريت‌ها.