واحد هاي ستاديشركت نفت فلات قاره ايران


رئیس حراست


محمدرضا ناصری کریم وند

تلفن: 22664418

نمابر: 22664242

پست الکترونیک: m.naserikarimvand@iooc.co.ir

 

كوچكترين كوتاهي در مراعات اصول امنيتي گناهي بزرگ شناخته مي شود.


حضرت امام خميني (ره)

 

 

اهم فعالیت های واحد حراست 
شرکت نفت فلات قاره ایران: 

1 صيانت و حفاظت از نيروي انساني.


2 اقدامات صيانتي در راستاي سالم سازي و ارتقاء سلامت اخلاقي اداري كاركنان و پيكره سازمان.


3 پيشگيري از نفوذ عوامل بيگانه و ضد انقلاب.


4 تعامل و ارتباط سازنده با مديران، رؤساي ادارات، پروژه ها و ارائه خدمات حراستي در چارچوب دستور العمل هاي ابلاغي.


5 شناسايي، رشد، ارتقاء عناصر سالم و كارآمد و  حذف عناصر ناسالم.


6 گردآوري و تجزيه تحليل اخبار و اطلاع رساني.


7 شناسايي و برخود با مفاسد و تخلفات مالي.


8 بازديد، بررسي، شناسايي نقاط ضعف، آسيب، تهديد و قوت شركت.


9 افزايش ضريب حفاظت در نگهداري از اسناد طبقه بندي شده، دارايي ها و تأسيسات شركت.


10 همكاري مستمر در استقرار نظامهاي مديريتي و الگوهاي تعالي سازماني.


11 بهره گيري از فن آوري هاي نوين در حوزه هاي امنيتي.


12 آسيب شناسي از اتفاقات و رويه هاي نامتعارف و ارائه روش هاي مناسب براي بهبود فرآيند در جهت رفع مشكلات .