واحد هاي ستاديشركت نفت فلات قاره ايران


رئیس حراست


محمدرضا ناصری کریم وند

تلفن: 22664418

نمابر: 22664242

پست الکترونیک: m.naseri@iooc.co.ir

 

اهم فعاليت هاي واحد حراست به شرح زير است:

  • مطالعه و امکان سنجی نصب، استقرار و راه اندازی سیستم های مراقبت الکترونیکی.
  • کنترل تردد کارکنان، ارباب رجوع و اتباع خارجی در ساختمان مرکزی و مناطق عملیاتی.
  • کنترل ورود و خروج کالاها و اجناس در ساختمان مرکزی و مناطق عملیاتی.
  • جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز به ساختمان مرکزی و مناطق عملیاتی.
  • جلوگیری از خروج اجناس بدون مجوز در ساختمان مرکزی و مناطق عملیاتی.
  • صدور کارت شناسایی جهت کارکنان شاغل در شرکت.
  • بررسی گزارشات ارجاعی در حیطه وظایف.
  • حفظ و حراست از اموال شركت.