واحد هاي ستاديشركت نفت فلات قاره ايران


رئیس مهندسی سیستم ها و افزایش بهره وری


پیمان صبحی

تلفن: 22664291

نمابر: 22664289

پست الکترونیک: p.sobhi@iooc.co.ir

 

اهم فعاليت هاي واحد مهندسی سیستم ها و بهره وری به شرح زير است:

  • تحقق اهداف و ماموريتهاي شركت نفت فلات قاره ايران از طريق طراحي سازمان ها و نظام ها، سيستم ها و روش هاي مناسب و روزآمد.
  • تهيه و تدوين سازمان، تعيين سطح روابط و مناسبات بين سازمان ها در سطوح افقي و عمودي و تدوين و يا بازنگري در نظام اختيارات متناسب با ديدگاه ها و روند نياز و تغييرات محيطي با رويكرد كارآمدي و چابكسازي و نيز اصل واگذاري اختيارات با هدف كوتاه كردن مسير تصميم گيري ها.
  • تعيين اصول و مباني كلي براي دسته بندي وظايف در قالب وظايف حاكميتي و تصدي گري ـ وظايف بخش ماندگار و واگذار شونده ـ وظايف اجرايي و نظارتي ـ وظايف سياست گذاري و كنترل و ارزش آفريني.
  • مشاركت در تدوين و تنظيم رئوس شرح وظايف و مسئوليتها و يا تعديل و متناسب كردن آن مبتني بر تغييرات ساختار سازماني به جهت تسهيل در مناسبات و پاسخگويي در سلسله مراتب اداري.
  • همكاري و مشاركت در تنظيم و تدوين حداقل شرايط احراز مشاغل سازماني مصوب به منظور فراهم نمودن بستر جذب، گزينش، انتخاب و توسعه منابع انساني.
  • ارزيابي اوليه و تعيين سطح و رتبه سمت ها و ارائه آن به كميسيون هماهنگي طبق بندي و ارزيابي مشاغل صنعت نفت.
  • طرح و بيان پروژه هاي بهبود با استفاده از مدل هاي استاندارد و الگوهاي ارزيابي براي نيل به كيفيت جامع و ارتقاء بهره وري سازماني.