واحد هاي ستاديشركت نفت فلات قاره ايران


رئیس امور قراردادها


سلمان خسروی

تلفن: 22664233

نمابر: 22664234

پست الکترونیک: s.khosravi@iooc.co.ir

 

اهم فعاليت هاي واحد امور قراردادها به شرح زير است:

  • انعقاد انواع قراردادهای مورد نیاز منتج از مناقصات انجام شده از قبیل قراردادهای فاینانس پروژه ها، فنی و ساختمانی، مطالعاتی، پژوهشی، طراحی و مهندسی، عملیاتی و خدماتی.

  • برگزاری مناقصات داخلی و خارجی جهت برون سپاری بخشی از کارهای مورد نیاز شرکت و انجام مذاکرات قراردادی تا حصول به نتیجه بر اساس اختیارات تفویض شده.

  • اظهار نظر در خصوص متون قراردادهای منعقده با رعایت اولویت اظهار نظرهای اداره امور حقوقی.

  • اظهار نظر در خصوص آزادسازی ضمانتنامه های انجام تعهدات به امور مالی.

  • ارسال نسخ قراردادهای منعقده به پیمانکار برنده، مدیریت امور مالی و مدیریت یا واحد متقاضی جهت اجرا.