واحد هاي ستاديشركت نفت فلات قاره ايران


رئیس پژوهش و فناوری


جواد رستمی

تلفن: 22664361

نمابر: 22664360

پست الکترونیک: j.rostami@iooc.co.ir

 

 

 اهم فعاليت هاي پژوهش و فناوری به شرح زير است:

  • سياست گذاري و تدوين برنامه هاي راهبردي جهت ايجاد زيرساخت فناوري و نوآوري در شركت.
  • ساختارسازي و ايجاد مدل همكاري و توسعه فناوري در چارچوب مشاركت هاي جهاني و داخلي به منظور استفاده از حداكثر بضاعت هاي علمي ايجاد شده و توان فناوري تجربه شده.
  • استقرار نظام پژوهش و فناوري در شركت نفت فلات قاره ايران جهت حركت از شركت عمليات محور به دانش محور بر اساس همكاري ساختارمند مراكز تحقيقاتي و پژوهشي با بدنه فني و عملياتي شركت.
  • برنامه ريزي اجرايي جهت به كار گيري و توسعه فناوري هاي جديد در قالب پروژه هاي پژوهشي متناسب با چالش ها و نيازهاي عملياتي شركت.
  • تعريف، تدوين و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي / كاربردي با هدف افزايش ضريب ازدياد برداشت از مخازن، بهبود و سهولت عمليات توليد، كاهش هزينه هاي اجرايي و شدت مصرف انرژي.
  • صيانت از دانش فني نخبگان و راهكارسازي جهت به كار گيري اندوخته هاي علمي/دانشگاهي بر اساس نيازهاي اجرايي و عملياتي با حمايت از رساله هاي دانش آموختگي، انتشار كتب و مقالات و حضور مؤثر در مجامع علمي.
  • تلاش همه جانبه و به كار گيري خرد جمعي در راستاي تحقق آرمان جنبش نرم افزاري و كسب جايگاه شايسته علم و فناوري.