واحد هاي ستاديشركت نفت فلات قاره ايران


رئیس روابط عمومی


بهرام نریمانیان

تلفن: 22664402

نمابر: 23942725

پست الکترونیک: b.narimanian@iooc.co.ir

هدف عمده و رسالت اصلي روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران ارايه اطلاعات صريح، دقيق و رفع نياز مخاطبان است. اطلاع رساني، آگاهي دهي همگاني، نفوذ در افكار عمومي، فرهنگ سازي و ايجاد اعتماد و پاسخ گویی به مخاطبان و برقراري ارتباط دو سويه از اهداف اصلی روابط عمومی است.

در این راستا این واحد فعالیت های خود را در چند زمینه مختلف متمرکز نموده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ایجاد و گسترش ارتباطات برون سازمانی با نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی مختلف به منظور آشنا نمودن هر چه بیشتر آنان با شرکت نفت فلات قاره ایران
  • ایجاد و گسترش ارتباطات و اطلاع رسانی درون سازمانی و برون سازمانی به وسیله ابزارها و تکنیک های مختلف روابط عمومی از قبیل ساخت فیلم های مستند، بروشور، کاتالوگ، ارتباطات الکترونیک.... به نحوی که مخاطبان سازمان از آخرین تحولات و پیشرفت ها در زمینه های مرتبط مطلع شده و بتوانند این تحولات را پیگیری نمایند.
  • برگزاری همایش ها، نمایشگاه ها و مراسم ویژه به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی در طول هر سال.
  • پژوهش و افکار سنجی در چارچوب هاي نظري، معرفي روش تحقيق و نتيجه گيري علمي و قابل تعميم كه از ضروريات انجام يك فعالیت پژوهشي در روابط عمومی به منظور بررسی و آگاهي از افكار مخاطبان درون وبرون سازمانی است .